Accessibility Tools

Upravljanje zgradama

Juština d.o.o. obavlja poslove redovne i prinudne uprave. Odlukom o određivanju prinudnog upravitelja radi obavljanja poslova upravljanja nekretninama KLASA: 021-05/14-01/11, URBROJ: 2198/18-02-01/01-14-02 (Službeni glasnik Općine Pakoštane br.02/14), se za prinudnog upravitelja na nekretninama za koje suvlasnici nisu osigurali upravljanje i održavanje tim nekretninama na području Općine Pakoštane određuje Juština d.o.o. sve na način određen čl.384 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.