Javna nabava obuhvaća skup postupaka koje naručitelji, koji samostalno ne stječu financijska sredstva nego su neposredni ili posredni korisnici državnog ili lokalnog proračuna, moraju provesti prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavi roba, radova ili usluga.

Cijevi javne nabave:

  • kratkoročni ili primarni: racionalno i učinkovito trošenje proračunskih sredstava
  • dugoročni ili sekundarni: sprječavanje korupcije i kriminala, pozitivni utjecaj na gospodarski rast, razvoj i zapošljavanje (poticanje tržišnih natjecanja, promicanje izvrsnosti), unapređivanje upravljanja javnim financijama, očuvanje okoliša, pravna sigurnost i drugo.

U javnoj nabavi susreću se dva bitna segmenta državne ekonomije: javni sektor kao naručitelj i privatni sektor kao ponuditelj.
Javni naručitelji u Republici Hrvatskoj mogu biti:

  • državna tijela Republike Hrvatske
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • pravne osobe koje su osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu, a koje nemaju industrijski ni trgovački značaj
  • udruge koje su osnovale državna dijela ili jedinice lokalne samouprave

U Republici Hrvatskoj područje javne nabave regulira Zakon o javnoj nabavi (NN90/11), koji je uvelike uzeo u obzir odredbe prava Europske Unije u području javne nabave. Ovim se zakonom uređuju:

  1. postupci javne nabave svih vrijednosti, u kojima naručitelji i ponuditelji sklapaju ugovore o javnim radovima, ugovore o javnoj nabavi robe i ugovore o javnim uslugama
  2. nadležnosti tijela nadležno za sustav javne nabave i Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
  3. pravna zaštita u svezi s postupcima javne nabave

pdf
Pravilnik o provedbi jednostavne nabave


Plan nabave za 2020. godinu